Uradne Shotokan Kate

Spodaj je seznam vseh uradnih Shotokan Kat, ki predpisane tako za tekmovanja kot za polaganje izpitov za višji pas.

Hirokazu Kanazawa

Hirokazu Kanazawa, 10. Dan Soke

 • Heian Shodan
 • Heian Nidan
 • Heian Sandan
 • Heian Yondan
 • Heian Godan
 • Tekki Shodan
 • Tekki Nidan
 • Tekki Sandan
 • Bassai Dai
 • Bassai Sho
 • Kanku Dai
 • Kanku Sho
 • Empi
 • Jion
 • Gankaku
 • Hangetsu
 • Jitte
 • Chinte
 • Sochin
 • Meikyo
 • Jiin
 • Gojushiho Dai
 • Gojushiho Sho
 • Nijushiho
 • Wankan
 • Unsu